Sony LCS-WM/P
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Soft Carrying Case
Protects camera from dust and scratches
Vertical style offers easy retrieval and keeping of camera
Opens and closes smoothly with its magnetic flat flap
Elliptic cylindrical shape fits comfortably in hand
Strap loop prevents user from losing case
Includes wrist strap
Dimensions: 72 x 118 x 40 mm
Weight: Approx. 55 g
Material: Artificial Leather (Polyurethane Sheeting)
Type of Use: Hand held
Colour: Pink

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ