նվազագույնը 3 նիշ
Գրասենյակային պարագաներ
Խոհանոցային տեխնիկա
Մանր խոհանոցային տեխնիկա

Smart հեռուստացույցներ

ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼ
  • Գինը
  • Արտադրող
    ավելի
SELECT DISTINCT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=4 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id = '669' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `catalog_product_index_eav` AS `manufacturer_idx5e2ba1afd8b9e` ON manufacturer_idx5e2ba1afd8b9e.entity_id = e.entity_id AND manufacturer_idx5e2ba1afd8b9e.attribute_id = '4291' AND manufacturer_idx5e2ba1afd8b9e.store_id = 4 AND manufacturer_idx5e2ba1afd8b9e.value in ( '18968' ) ORDER BY `e`.`entity_id` DESC, `cat_index_position` DESC LIMIT 12
Ոչ մի ապրանք չի գտնվել նշված պարամետրերով: Վերադարձեք և փոխեք պարամետրերը: